Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.innofun.nl

Innofun (Kamer van Koophandel: 61463434) verleent u hierbij toegang tot www.innofun.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Innofun behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Innofun spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Innofun.

In het bijzonder zijn alle op de website vermelde prijzen onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Innofun nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Innofun.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Innofun, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is gegenereerd via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) en vervolgens aangepast aan het specifieke karakter van de website.